Flora > Slovakia

Strážovské vrchy

  Up one level

geológia | flóra | fotogaléria

Geológia
Strážovské vrchy sú geologicky a tektonicky najkomplikovanejším celkom Západných Karpát. Nemajú hrebeň. Zlomami a tektonickými zníženinami sú rozčlenené na množstvo krýh.

Z petrografického hľadiska tvoria hlavnú časť Strážovských vrchov druhohorné usadené horniny, predovšetkým vápence a dolomity, v menšej miere bridlice, sliene a pieskovce. Na území Strážovských vrchov sa vyskytujú všetky príkrovové jednotky Vnútorných Západných Karpát.

Horniny tvoria rozličné tektonické jednotky (križňanský, manínsky, chočský a strážovský príkrov). V častiach pohoria budovaných karbonátovými horninami sa vyskytuje viacero krasových oblastí (napr. Slatinský, Trenčiansko-teplický, Dubnický, Mojtínsky kras) s množstvom menších jaskynných útvarov. Južne od Valaskej Belej a v Malej Magure vystupujú na povrch magmatické metamorfované horniny (ruly, pararuly, granitoidy a granodiority) predstavujúce pôvodné kryštalické jadro pohoria.

Flóra
Územie Strážovských vrchov fytogeograficky patrí do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum). V južnej časti nadväzuje priamo na oblasť panónskej flóry (Pannonicum), podoblasť vlastnej panónskej flóry (Eupannonicum) a tvorí prechod medzi teplomilnou panónskou vegetáciou a vegetáciou vysokých Karpát.

Prenikanie teplomilných elementov pomerne ďaleko na sever umožňuje severojužný smer pohoria. Dochádza tu k výnimočnému javu - v podraste sa stretávajú prealpínske a dealpínske druhy ako napríklad Sesleria albicans, Acinos alpinus, Teucrium montanum, Thlaspi montanum, Bromus monocladus, Pulsatilla subslavica a Daphne cneorum s druhmi skalných stepí ako napríklad Scorzonera austriaca, Fumana procumbens a Seseli osseum. Severnú hranicu rozšírenia tu dosahujú napríklad Jurinea mollis, Lactuca quercina, Allium flavum, Fumana procumbens, Stipa capillata a Stipa eriocaulis. Naopak južnú hranicu tu dosahujú Solandella carpatica, Primula auricula, Anemone narcissiflora, Allium ochroleucum. Mnohé teplomilné elementy ako napríklad Arabis pauciflora, Oryzopsis virescens, Minuartia fastigiata, Seseli annuum a Sideritis montana končia práve v Podhradskej doline.


Fotky z roku 2003

Podhradská dolina 2005

Podhradská dolina 2006

vrch Strážov
  Up one level