ގަސްތަކުގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު

އެންމެ މައްޗަށް
ފަހަތަށްތިޔަ ފެންނަނީ 1821–1840ކުރިޔަށް
ސަފްހާތައް1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141–160 161–180 181–200 201–220 221–240 241–260 261–280 281–300 301–320 321–340 341–360 361–380 381–400 401–420 421–440 441–460 461–480 481–500 501–520 521–540 541–560 561–580 581–600 601–620 621–640 641–660 661–680 681–700 701–720 721–740 741–760 761–780 781–800 801–820 821–840 841–860 861–880 881–900 901–920 921–940 941–960 961–980 981–1000 1001–1020 1021–1040 1041–1060 1061–1080 1081–1100 1101–1120 1121–1140 1141–1160 1161–1180 1181–1200 1201–1220 1221–1240 1241–1260 1261–1280 1281–1300 1301–1320 1321–1340 1341–1360 1361–1380 1381–1400 1401–1420 1421–1440 1441–1460 1461–1480 1481–1500 1501–1520 1521–1540 1541–1560 1561–1580 1581–1600 1601–1620 1621–1640 1641–1660 1661–1680 1681–1700 1701–1720 1721–1740 1741–1760 1761–1780 1781–1800 1801–1820 1821–1840 1841–1860 1861–1880 1881–1900 1901–1920 1921–1940 1941–1960 1961–1980 1981–2000 2001–2020 2021–2040 2041–2060 2061–2080 2081–2100 2101–2115
ފޮޓޯ Rosa pendulina ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕު
Rosa pendulina ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕު
ފޮޓޯ Roscoea cautleoides ގަސް
Roscoea cautleoides ގަސް
ފޮޓޯ Rubus fruticosus ކަޓިންގް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕު
Rubus fruticosus ކަޓިންގް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕު
ފޮޓޯ Rudbeckia hirta ގަސް
Rudbeckia hirta ގަސް
ފޮޓޯ Fish
Fish
ފޮޓޯ Fish
Fish
ފޮޓޯ Sabal palmetto ގަސް
Sabal palmetto ގަސް
ފޮޓޯ Sabal palmetto އޮށް
Sabal palmetto އޮށް
ފޮޓޯ Salak, Salacca zalacca ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާ
Salak, Salacca zalacca ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާ
ފޮޓޯ Salacca zalacca ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާ
Salacca zalacca ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާ
ފޮޓޯ Salix x simulatrix ? ގަސް
Salix x simulatrix ? ގަސް
ފޮޓޯ Salvia glutinosa ގަސް
Salvia glutinosa ގަސް
ފޮޓޯ Salvia sclarea var. turkestanica ގަސް
Salvia sclarea var. turkestanica ގަސް
ފޮޓޯ
ފޮޓޯ Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
ފޮޓޯ Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
ފޮޓޯ Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕު
ފޮޓޯ Schinus molle ގަސް
Schinus molle ގަސް
ފޮޓޯ Scilla bifolia ގަސް
Scilla bifolia ގަސް
ފޮޓޯ Scilla vindobonensis ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕު
Scilla vindobonensis ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕު
ފަހަތަށްތިޔަ ފެންނަނީ 1821–1840ކުރިޔަށް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް