ފަހަތަށްފޮޓޯ Abelmoschus manihot މޭވާތަކުގެ ތަފްސީލްފޮޓޯ Abies nebrodensis ގަސްފޮޓޯ Abies nebrodensis ގަސްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia baileyana ގަސްއަކާސިއާ Acacia baueri ގަސްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia decora ގަސްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia drepanolobium ގަސްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia fimbriata ގަސްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia gracillima ގަސްކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

އަކާސިއާ Acacia baueri ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ އަކާސިއާ Acacia baueri ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް