အရင္တစ္ခုဓာတ္ပုံ Ageratum mexicanum 'Bukket' အပင္ဓာတ္ပုံ Ageratum mexicanum nanus အပင္ဓာတ္ပုံ Agrostemma githago အပင္ဓာတ္ပုံ Agrostemma githago အပင္Agrostemma githago အပင္ဓာတ္ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင္ဓာတ္ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင္ဓာတ္ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင္ဓာတ္ပုံ Ajuga reptans 'Attropurpurea' အပင္ေနာက္တစ္ခု
မာတိကာသုိ႔ ျပန္ပါ။

Agrostemma githago အပင္

အရင္ဓာတ္ပုံဓာတ္ပုံ Agrostemma githago အပင္ေနာက္ဓာတ္ပုံ

ျပခန္းမွာ ဓာတ္ပုံ 2115 ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပုံအားလုံး 2696 ပုံရွိပါတယ္။
Copyright © Slovakia ႏိုင္ငံရွိ KPR ၏ ဥယ်ာဥ္မွဴး အသင္း 1998-2018 | Botanix

ကမာၻအ၀ွန္းရွိ ဆီအုန္း၊ အေအးဒဏ္ခံ ျခံဳပုတ္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ အရည္ရႊမ္းေသာ အပင္မ်ား၊ အသားစားအပင္မ်ား၊ တစ္ရာသီခံ၊ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ရြက္လွပင္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအစရွိေသာ အေစ့ႏွင့္ အပင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ - ကမာၻအ၀ွန္းရွိ ဆီအုန္း၊ အေအးဒဏ္ခံ ျခံဳပုတ္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ အရည္ရႊမ္းေသာ အပင္မ်ား၊ အသားစားအပင္မ်ား၊ တစ္ရာသီခံ၊ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ရြက္လွပင္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအစရွိေသာ အေစ့ႏွင့္ အပင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာင္းရန္ရွိသည္။