පෙරඡායාරූපය Ageratum mexicanum 'Bukket' පැළයඡායාරූපය Ageratum mexicanum nanus පැළයඡායාරූපය Agrostemma githago පැළයඡායාරූපය Agrostemma githago පැළයAgrostemma githago පැළයඡායාරූපය Aiphanes caryotifolia පැළයඡායාරූපය Aiphanes caryotifolia පැළයඡායාරූපය Aiphanes caryotifolia පැළයඡායාරූපය Ajuga reptans 'Attropurpurea' පැළයඊලග
පටුනට

Agrostemma githago පැළය

පෙර ඡායාරූපයඡායාරූපය Agrostemma githago පැළයඊලග ඡායාරූපය

මෙම ඡායාරූප ගොනුවේ ඡායාරූප 2115ක් ඇත. සියලුම ගොනු වල ඡායාරූප 2696 ක් ඇත.
Copyright © KPR - Gardeners Club Slovakia 1998-2018 | Botanix

අලෙවිය සදහා පැළ හා බීජ - ලොව පුරා පැළ හ‍ා බීජ වර්ග 10 000 ට අධික ගණනක් - විසිතුරු පැළ, පාම් වර්ග, මඩු කුලයේ ශාක, මාංශල ශාක, මාංශභක්ෂක ශාක, තෘණ වර්ග, තෙත්බිම් ශාක, එළවලු සහ නොයෙකුත් ශාක වර්ග මිළට ගැනීමට