ފަހަތަށްފޮޓޯ Cestrum elegans ގަސްފޮޓޯ Cestrum neurc ގަސްފޮޓޯ Cestrum nocturnum ގަސްފޮޓޯ Cestrum nocturnum ގަސްCestrum parquii ގަސްފޮޓޯ Chamaecytisus supinus ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Chamaerops humilis ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Chamaerops humilis ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Chamaerops humilis ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Cestrum parquii ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Cestrum parquii ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް