پیسرگیاکس Crowea saligna نهالاکس Cryptomeria japonica نهالاکس Cucumis sativus var. sikkimensis میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Atlantic Giant' میوگ زانتکاریCucurbita maxima 'Beretta Piacentina' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Marina di Chioggia' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Quintale Seme Giallo' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Rouge Vif d'Etampes' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Turk's Turban' میوگ زانتکاریدگے
چهر کنگ پا سرتاک

Cucurbita maxima 'Beretta Piacentina' میوگ زانتکاری

پیسرگین اکساکس Cucurbita maxima 'Beretta Piacentina' میوگ زانتکاریرندگین اکس

گالری اکسانی تها اکس 2115 هم هستئین 2696 دراهین گالری اکس ادین هستن
Copyright © کی پی آر – باگبان باشچا اسلواکی 1998-2018 | Botanix

درچک و دانگ پا بها - پا بها کیش چا 10 000 دانا و درچک چے درستین دنیاءا - دستء دل، سیکاس ، عجیب و غریبئن و هورتوری چا ختچهان و درچکان ، succulents ، گوشت واران ، annuals ، perennials ، grasses زینتین ، سبزیان ، و گیره