پیسرگیاکس Cucurbita maxima 'Atlantic Giant' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Beretta Piacentina' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Marina di Chioggia' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Quintale Seme Giallo' میوگ زانتکاریCucurbita maxima 'Rouge Vif d'Etampes' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Turk's Turban' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita maxima 'Uchiki Kuri' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita moschata 'Musquèe de Provence' میوگ زانتکاریاکس Cucurbita moschata 'Piena di Napoli' میوگ زانتکاریدگے
چهر کنگ پا سرتاک

Cucurbita maxima 'Rouge Vif d'Etampes' میوگ زانتکاری

پیسرگین اکساکس Cucurbita maxima 'Rouge Vif d'Etampes' میوگ زانتکاریرندگین اکس

گالری اکسانی تها اکس 2115 هم هستئین 2696 دراهین گالری اکس ادین هستن
Copyright © کی پی آر – باگبان باشچا اسلواکی 1998-2018 | Botanix

درچک و دانگ پا بها - پا بها کیش چا 10 000 دانا و درچک چے درستین دنیاءا - دستء دل، سیکاس ، عجیب و غریبئن و هورتوری چا ختچهان و درچکان ، succulents ، گوشت واران ، annuals ، perennials ، grasses زینتین ، سبزیان ، و گیره