ਪਿੱਛੇਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Bazaar' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Before the Storm' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Before the Storm' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris x barbatus 'wite' ਪੌਦਾਆਇਰਸ Iris 'Bride's Halo' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Briliantine' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Brook Flower' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Brown Lasso' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Champagne Waltz' ਪੌਦਾਅੱਗੇ
ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਉ

ਆਇਰਸ Iris 'Bride's Halo' ਪੌਦਾ

ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Bride's Halo' ਪੌਦਾਅਗਲੀ ਫੋਟੋ

ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 2115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ. ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚ 2696.
Copyright © KPR - ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1998-2018 | Botanix

ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈੇ - ਪਾਲਮਸ, ਸਾਈਕੈਡਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਕੱਲੈਂਟਸ, ਕਾਰਨੀਵਰਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਪੇਰੇਨੀਅਲਸ, ਅੋਰਨਾਮੈਂਟਲ ਘਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ.