ਪਿੱਛੇਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Startler' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Sunlight Sketch' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Sunny Lilac' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Symphonetta' ਪੌਦਾਆਇਰਸ Iris 'Tennessee Gentleman' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Thornbird' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Tiffany' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Titan's glory' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Tut's gold' ਪੌਦਾਅੱਗੇ
ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਉ

ਆਇਰਸ Iris 'Tennessee Gentleman' ਪੌਦਾ

ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris 'Tennessee Gentleman' ਪੌਦਾਅਗਲੀ ਫੋਟੋ

ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 2115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ. ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚ 2696.
Copyright © KPR - ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1998-2018 | Botanix

ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈੇ - ਪਾਲਮਸ, ਸਾਈਕੈਡਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਕੱਲੈਂਟਸ, ਕਾਰਨੀਵਰਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਪੇਰੇਨੀਅਲਸ, ਅੋਰਨਾਮੈਂਟਲ ਘਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ.