ފަހަތަށްފޮޓޯ Linum austriacum ގަސްފޮޓޯ Linum capitatum ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Linum capitatum ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Linum capitatum ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުLinum catharticum ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Lithospermum purpurocaeruleum ގަސްފޮޓޯ Lithospermum purpurocaeruleum ގަސްފޮޓޯ Litsea garciae ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Litsea garciae ގަސް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Linum catharticum ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕު

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Linum catharticum ގަސް, ސްލޮވޭކިޔާ, ޔޫރަޕުމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް