ފަހަތަށްފޮޓޯ Litsea garciae މޭވާތަކުގެ ތަފްސީލް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Litsea garciae އޮށް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Litsea garciae އޮށް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Littorella uniflora ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕުLivistona alfredii ގަސްފޮޓޯ Livistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona benthamii ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona chinensis ގަސް, ޗައިނާ, އޭޝިޔާކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Livistona alfredii ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Livistona alfredii ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް