ފަހަތަށްފޮޓޯ Litsea garciae އޮށް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Litsea garciae އޮށް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Littorella uniflora ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Livistona alfredii ގަސްLivistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona benthamii ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Livistona chinensis ގަސް, ޗައިނާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Livistona chinensis ގަސް, ޗައިނާ, އޭޝިޔާކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Livistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާ

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Livistona australis ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް