Ahmiatuapanothlahpa Tawmataw Lycopersicon esculentum 'Oxheart Variant' thothei akichaipanothlahpa Tawmataw Lycopersicon esculentum 'Tigrella' thothei akichaipanothlahpa Tawmatawzy Lycopersicon esculentum 'Yellow Peach' thothei akichaipanothlahpa Tawmataw Lycopersicon esculentum 'Yellow Plum' thothei akichaipaTawmataw Lycopersicon esculentum 'Maxi' thothei akichaipanothlahpa Cheri tawmataw Lycopersicon pimpinellifolia 'Yellow Currant' thothei akichaipanothlahpa Cheri tawmataw Lycopersicon pimpinellifolia 'Yellow Currant' thothei akichaipanothlahpa Cheri tawmataw Lycopersicon pimpinellifolium thothei akichaipanothlahpa Per tawmatawzy Lycopersicon esculentum convar. parvibaccatum 'Žltá hruštička' (var. pyriformis) + Cheri tawmataw 'Minigold' (cerasiformis) thothei akichaipaApazipa
Athopipa la kua pakhuana

Tawmataw Lycopersicon esculentum 'Maxi' thothei akichaipa

Ahmiatuapa nothlahpanothlahpa Tawmataw Lycopersicon esculentum 'Maxi' thothei akichaipaApazipa nothlahpa

Achhoh liata nothlahpa byh liata 2115 nothlahpa a y. He nothlahpa byh liata a zydua 2696 nothlahpa a y.
Copyright © KPR - Chicheipa acheituhpazy Club Slovakia 1998-2018 | Botanix

chizy nata chicheipazy zuapa - Khizaw kaoki tawhta 10 000 chizy nata chicheipa zy - thiahra, thochyhpa, maitopaw, sihnapa alei apangia thei kawpazy, ahnalasi, etc.