ފަހަތަށްފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia flexuosa އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia glaucophylla ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia macdonnellii އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia montana ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާ

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް