ފަހަތަށްފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei ގަސް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia riedlei އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާސައިކަޑްސް Macrozamia viridis އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާފޮޓޯ Magnolia campbellii ގަސް, އިންޑިޔާ, އޭޝިޔާފޮޓޯ Mahonia aquifolium ގަސްފޮޓޯ Malus domesticus ގަސްފޮޓޯ Mangifera casturi މޭވާތަކުގެ ތަފްސީލް, Borneo, އިންޑޮނޭޝިޔާ, އޭޝިޔާކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

ސައިކަޑްސް Macrozamia viridis އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާ

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ ސައިކަޑްސް Macrozamia viridis އޮށް, އޮސްޓރޭލިޔާމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް