الدىنعىفوتوسۋرەت Nicotiana glauca وسىمدىكفوتوسۋرەت Nigella damascena وسىمدىكفوتوسۋرەت Nigella orientalis وسىمدىكفوتوسۋرەت Nolina recurvata وسىمدىكNypa fruticansۇرىقفوتوسۋرەت Odrezkyفوتوسۋرەت Omphalodes scorpioides وسىمدىكفوتوسۋرەت Opuntia وسىمدىكفوتوسۋرەت Opuntia 'Angels Wings' وسىمدىككەلەسى
ارتقا كلاسسيفيكاتسيالىق بەتىنە

Nypa fruticansۇرىق

الدىنعى فوتوسۋرەتفوتوسۋرەت Nypa fruticansۇرىقكەلەسى فوتوسۋرەت

بەرىلگەن فوتوگالەرەيادا 2115 فوتوسۇرەت بار. فوتوگالەرەيادا بارلىعى 2696 فوتوسۇرەت بار
Copyright © KPR – وسىمدىك وسىرۋشىلەر كلۋبى سلوۆاكيا 1998-2018 | Botanix

ۇرىقتاردى جانە وسىمدىكتەردى ساتۋ - ۱۰ ۰۰۰-نان استام ۇرىق تۇرلەرىن ساتۋ – پالمالار، ساگوۆنيكتار، ەكزوتيكالىق جانە ايازعا ءتوزىمدى بۇتالار مەن اعاشتار، كاكتۋستار مەن سۋككۋلەنتتەر، ەتقورەكتى وسىمدىكتەر، ءبىر جاسار مەن كوپ جاسار وسىمدىكتەر، ساندىك وسىمدىكتەرى، كوكونىستەر جانە ت.ب.