ފަހަތަށްފޮޓޯ Quercus garryana އޮށް, ޔޫ.އެސް.އޭ. (ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ)ފޮޓޯ Quercus georgiana އޮށް, ޔޫ.އެސް.އޭ. (ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ)ފޮޓޯ Quercus gravesii އޮށް, ޔޫ.އެސް.އޭ. (ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ)ފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުQuercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus leucotrichophora ގަސް, އިންޑިޔާފޮޓޯ Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕު

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް