ފަހަތަށްފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus ilex ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus leucotrichophora ގަސް, އިންޑިޔާQuercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus pyrenaica އޮށްފޮޓޯ Quercus velutina އޮށްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum cervena hrusticka ގަސްކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕު

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް