ފަހަތަށްފޮޓޯ Quercus pubescens ގަސް, އިޓަލީ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Quercus pyrenaica އޮށްފޮޓޯ Quercus velutina އޮށްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum cervena hrusticka ގަސްޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum 'Black Plum' ގަސްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum 'Black Plum' ގަސްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum 'Black Plum' ގަސްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum ގަސްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum ގަސްކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum 'Black Plum' ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ ޓޮމާޓޯ Lycopersicon esculentum 'Black Plum' ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް