ފަހަތަށްފޮޓޯ Thymus serpyllum ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Thymus vandasii ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Thymus vandasii ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Thymus vandasii ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުThysanotus multiflorus ގަސްފޮޓޯ  Tieghemella heckelii އޮށް, ގާނާފޮޓޯ Trachycarpus fortunei ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus fortunei ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus fortunei ގަސްކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Thysanotus multiflorus ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Thysanotus multiflorus ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް