ފަހަތަށްފޮޓޯ Trachycarpus latisectus ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus martianus ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus martianus ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާTrachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާފޮޓޯ Trachycarpus takil ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus takil ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus wagnerianus ގަސްކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާ

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް