ފަހަތަށްފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާފޮޓޯ Trachycarpus oreophilus ގަސް, ތައިލޭންޑް, އޭޝިޔާފޮޓޯ Trachycarpus takil ގަސްTrachycarpus takil ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus wagnerianus ގަސްފޮޓޯ Trachycarpus wagnerianus ގަސްފޮޓޯ Trifolium angustifolium ssp. angustifolium ގަސް, ބަލްގޭރިޔާ, ޔޫރަޕުފޮޓޯ Trifolium fragiferum ގަސް, ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ, ޔޫރަޕުކުރިޔަށް
އަނބުރާ ފިހުރިސްތަށް

Trachycarpus takil ގަސް

މިގެ ފަހަތަށް ހުރި ފޮޓޯތައްފޮޓޯ Trachycarpus takil ގަސްމީގެ ކުރިޔަށް ހުރި ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ ވާނެއެވެ 2115 މި ފޮޓޯމައުރަޒުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒުތަކުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި 2696 ފޮޓޯ ވާނެއެވެ
Copyright © KPR– ސްލޮވޭކިޔާގެ ގަސް ހައްދާ މީހުންގް ޖަމިއްޔާ 1998-2018 | Botanix

އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް - މުޅިދުނިޔެއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 10000 ބާވަތުގެ އޮށާއި ގަސް ސޭލްއަށް – ރުށް، ސައިކަޑްސް، އާދަޔާ ޙިލާފު އަދި ފިނީގައިވެސް ހެއްދޭ ޝްރަބް އާއި ގަސް، ފެންމަދު މާހައުލުގައި ހެއްދޭ ގަސް، މިނިކާ ގަސް، އަހަރަކަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ތިންމޫސުމަށް ދެމިހުންނަ ގަސް، ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިނަ، ތަރުކާރީ، އަދި މިނޫންވެސް އެތަކެއް ބާވަތެއް