پیسرگیاکس Zea mays Japonica Striped دانگاکس Zea mays Maricopa دانگاکس Zea mays Mayo Cacabatchi دانگاکس Zea mays mexicana Teosinte دانگZea mays Oaxacan Green Dent دانگاکس Zea mays دانگ, پرواکس Zea mays 'Chullpi' دانگ, پرواکس Zea mays دانگ, پرواکس Zea mays 'Puka Yawar Sara' ('Red Blood Corn') دانگ, پرودگے
چهر کنگ پا سرتاک

Zea mays Oaxacan Green Dent دانگ

پیسرگین اکساکس Zea mays Oaxacan Green Dent دانگرندگین اکس

گالری اکسانی تها اکس 2115 هم هستئین 2696 دراهین گالری اکس ادین هستن
Copyright © کی پی آر – باگبان باشچا اسلواکی 1998-2018 | Botanix

درچک و دانگ پا بها - پا بها کیش چا 10 000 دانا و درچک چے درستین دنیاءا - دستء دل، سیکاس ، عجیب و غریبئن و هورتوری چا ختچهان و درچکان ، succulents ، گوشت واران ، annuals ، perennials ، grasses زینتین ، سبزیان ، و گیره