پیسرگیاکس Zea mays 'Puka Yawar Sara' ('Red Blood Corn') دانگ, پرواکس Zea mays دانگ, پرواکس Zea mays 'Sara Oqqe Yuraq' دانگ, پرواکس Zea mays دانگ, پروZea mays 'Cancha', دانگ, پرواکس Zea mays دانگ, پرواکس Zea mays دانگ, پرواکس Zea mays 'Choclo', 'Gigante del Cuzco', ('Paraqay sara') دانگ, پرواکس Zea mays Maiz Morado دانگ, پرودگے
چهر کنگ پا سرتاک

Zea mays 'Cancha', دانگ, پرو

پیسرگین اکساکس Zea mays 'Cancha', دانگ, پرورندگین اکس

گالری اکسانی تها اکس 2115 هم هستئین 2696 دراهین گالری اکس ادین هستن
Copyright © کی پی آر – باگبان باشچا اسلواکی 1998-2018 | Botanix

درچک و دانگ پا بها - پا بها کیش چا 10 000 دانا و درچک چے درستین دنیاءا - دستء دل، سیکاس ، عجیب و غریبئن و هورتوری چا ختچهان و درچکان ، succulents ، گوشت واران ، annuals ، perennials ، grasses زینتین ، سبزیان ، و گیره