KPR - Bungwi la wanthu wakupwele mbuto ndi vwakume